Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Structuur

Provincie 
KBO Limburg is een autonome vereniging. 
De Algemene Vergadering, het wetgevende orgaan van KBO Limburg, komt eenmaal per jaar bij elkaar om het gevoerde beleid van het afgelopen jaar te beoordelen en het beleid voor het komende jaar vast te stellen. Elke afdeling is met twee leden vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering. Gestemd wordt per afdeling (naar rato van het aantal leden).
Het Bondsbestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de organisatie en voor de voortdurende afstemming van het beleid met de regio's en de afdelingen.

Adviescommissies en werkgroepen 
Het bestuur wordt in zijn werk geadviseerd door een tweetal bestuurscommissies (Financien en Statuten). 
De directeur wordt bij de uitvoering van het beleid geadviseerd en ondersteund door een aantal vaste werkgroepen voor de aandachtsvelden Wonen, Welzijn, Zorg; Educatie en Zingeving; Communicatie en Mobiliteit. Daarnaast functioneren er ad-hoc werkgroepen.

Regio's
KBO Limburg heeft zes regio’s waarin de afdelingen ingedeeld zijn. In de regioraad is elke afdeling vertegenwoordigd met twee bestuursleden. Elke regio is via de voorzitter vertegenwoordigd in het (provinciale) Bondsbestuur.
Bij belangrijke bestuursbesluiten wordt er door het regiobestuur eerst een advies gevraagd aan de regioraad.

Afdelingen
De afdeling is de plek in de KBO waar veel activiteiten plaatsvinden en waar het contact en de ontmoeting met de leden plaats heeft. Er is een gevarieerd aanbod aan activiteiten waar leden aan deel kunnen nemen. Ontspanning, informatie en voorlichting zijn maar een paar voorbeelden van hetgeen er in de afdeling gebeurt.
Het afdelingsbestuur vertegenwoordigt de leden. De afdeling is de spreekbuis naar onder andere gemeenten en instellingen om daar de wensen en behoeften van de leden kenbaar te maken.

KBO-PCOB
KBO Limburg is aangesloten bij de landelijke Unie KBO (ca. 200.000 leden), die bestaat uit elf provinciale KBO's. De Unie KBO zorgt voor de landelijke belangenbehartiging.

Samenwerking
KBO Limburg werkt in de belangenbehartiging samen met andere organisaties in Limburg.