Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Wonen Welzijn Zorg

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande 
groeiende vraag naar zorg zetten door. In de provincie Limburg neemt de vergrijzing zelfs in versterkte mate toe. Het behartigen van de belangen op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg verschuift daarmee steeds meer van het landelijke naar het lokale niveau.

Voor KBO Limburg ligt dan ook een belangrijke taak in de belangenbehartiging op de terreinen van Wonen, Welzijn en Zorg.

  

Belangenbehartiging op het gebied van Wonen: 
Project Wonen voor Senioren (zie menukaart)

Belangenbehartiging op het gebied van Zorg en Welzijn:
Veranderingen in de AWBZ/Raden van Advies Zorgkantoren 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning/WMO 
Ziekenhuiszorg 
Palliatieve Terminale Zorg 
Informatievoorziening
Zorg voor senioren in kwetsbare positie